1.Cümlə haqqında hansı fikir səhvdir?
A)Bitmiş fikir ifadə edir
B)Bir sözdən ibarət olmur
C)Fikir bitkinliyi şərti mənada işlənir
D)Hər cümlə bu və ya digər konkret fikri ifadə edir

2.Cümlə haqqındakı fikirlərdən hansı səhvdir?
A)Cümlə yeganə nitq vahididir ki, fikir ifadə edir
B)Cümlə iki və daha artıq sözdən ibarətdirsə, onlardan biri xəbər kimi formalaşmış olmalıdır
C)Xəbər cümlənin formalaşmasında əsas rol oynamır
D)Cümlə nitqin əsas vahididir

3.Biri düzəltmə sifətdir:
A)Qabaqkı
B)Yaxşı
C)Gözəl
D)Sarı

4.İsimdən sifət düzəldən şəkilçiləri göstərin:
A)-ağan², -ınc4, -aq²
B)-lı4, -dakı², -cıl4
C)-qın4, -qan², -ıcı4
D)-ğun4, -ağan², -ma²

5.İki sadə sözün birləşməsi ilə əmələ gələn sifət hansıdır:
A)Cansıxıcı
B)Sınıqqəlbli
C)Dadlı – dadlı
D)Acıdil

1-b
2-c
3-a
4-b
5-d