1.      So’z birikmalari tarkibidagi tobe va hokim so’zning hech qanday  qo’shimchasiz , faqat ohang va ma’nosiga ko’ra bog’lanishi qanday bog’lanish  deyiladi?

     

A.      Bitishuv bog’lanish

B.      Moslashuv bog’lanish

C.      Boshqaruv bog’lanish

 

 

2.     Insho so’zi qaysi tildan olingan?

      

A.      Fors tilidan

B.      Lotin tilidan

C.      Arab tilidan

 

3.     Ravish ma’no turiga ko’ra nechaga bo’linadi?

 

A.      4 ta

B.      3 ta

C.      5 ta

 

4.     Qaysi qatorda faqat taqlid so’zlar berilgan?

 

A.      Ehtimol, yalt-yult, qars-qurs

B.      G’ir-g’ir, duv-duv, taqir-tuqur

C.      Shubhasiz, albatta, afsuski

 

 

 

 

 

5.     Insho so’zining ma’nosi nima?

 

A.      Yaratish, bino qilish, qurish

B.      Bino, uy, imorat

C.      To’g’ri javob yo’q  

 

6.     Insholarmazmun-mohiyatiga ko’ra necha hil bo’ladi?

 

A.      4 hil

B.      6 hil

C.      3 hil

 

7.    Inshoning mazmuniga mos keluvchi mashhur hikmatli so’z, maqol, ibora yoki badiiy parch anima deb ataladi?

A. so’z birikmasi

B. Epigraf

C. To’g’ri javob yo’q

 

8.     Muayyan badiiy asar yoki undagi qahramonlar haqidagi insho qanday insho deb ataladi?

      

     A. Adabiy mavzudagi insholar

     B. Adabiy-ijodiy mavzudagi insholar

     C. erkin mavzudagi insholar

 

 

 

 

 

 

9. Biror badiiy asar va unda ishtirok etuvchi qahramonlar taqdirini tahlil qilishda o’quvchi o’z mustaqil fikri bilan yondoshgan insho qanday insho deb ataladi?

  A. Adabiy mavzudagi insholar

  B. Adabiy-ijodiy mavzudagi insholar

  C. Erkin mavzudagi insholar

 

10. O’quvchining ma’um bir mavzuga oid bilimlari, axloqiy-tarbiyaviy, ijtimoiy iqtisodiy dunyoqarashi, fikr mulohazalarini aks ettiruvchi insholar qanday insholar deb ataladi?

  

     A. Adabiy mavzudagi insholar

     B. adabiy-ijodiy mavzudagi insholar

     C. erkin mavzudagi insholar

 

                                           

Javoblar

 

1. A

2.C

3.A

4.B

5.A

6.C

7.B

8.A

9.B

10.C