1. Dastavval o’zbek xalqi qanday  nom  bilan  yuritilgan?

     a) chig’atoy

     b) o’g’iz

     s)  turk

     d)  mo’g’il

 

2. Xitoy  yilnomalarida ham  turk  nomi uchraydi, u manbalarda  qanday  shakilda  yuritiladi?

 

     a) tuk-yu-tak

     b)  tak-yu

     s)  tak-yu-tug

     d)   tak-yu-tug-yu

 

3. XVI asrdan  keyin o’zbeklarning ma’lum bir   qismi yani  shahar aholisi nima deb  atala boshlandi? 

     

      a) turk

      b)  sart

      s)   chig’atoy

      d)   budun

 

    4.  A.Navoiy va Z.M.Bobur sart  atamasini kimlarga  nisbatan  qo’llaganlar?

 

          a) turk  va forslarga

          b)  tojik  va turklarga

          s)  o’zbek  va qazaqlarga

         d)  tojik   va  forslarga  

 

5.          Adib  Ahmad Yugnakiyning “Hibbatu-l-haqayiq” asarida  necha  baytdan iborat...

 

           a)  255 baytdan

           b)  260 baytdan

           s)   270 baytdan

           d)   250 baytdan 

 

6.           Oromiy  yozuvi ta’sirida qaysi  yozuv  shakillandi?

          a) sug’diy  va  xorazmiy

          b)  xitoy va  manjur

          s)   uyg’ur  va  urdu

        d)  o’zbek   va  xorazm

             

  7.   Qadimgi  turkiy xalqlar  davri  nechanchi  asrlarni  o’z   ichiga   oladi?

 

         a)   V-XII  asrlarni

         b)   V-X  asrlar

         s)    VII-X  arlar

         d)   X-XII  asrlar

 

8.  O’zbek   xalqi ilk davri  deganda  biz  qaysi  asrlarni  nazarda  tutamiz?

    

          a)   X-XV asrlar

 b)   X- VII  asrlar

 s)    X-XIV   asrlar

d)    IX-XI   asrlar

 

9. Xorazmda o’g’iz  qipchoq  lahjasi   asosida qaysi  til  shakillandi?

 

   a)    g’arbiy  adabiy til

   b)    sharqiy  adabiy  til

   s)    turkiy  adabiy  til

   d)    qarluq  tili  

 

10.    Chig’atoy  tili   atamasi   nechanchi  asrlarda qo’llanildi?

 

      a)  XI-XV asrlar  oralig’ida

     b)   XIV-XVI   asrlar  oraligida

     s)   XII-XVI  asrlar  oralig’ida

     d)   XV- XVII  asrlar  oraligida

 

11. Uyg’ur  tili orqali xitoy  tilidan  o’zlashgan barcha so’zlar  qaysi  tilda ishlatilgan?

 

     a)  o’zbek  adabiy tili  va  shevalarida

     b)  o’zbek  tili  va  sug’t  tilida

     s)   turkman  va  qazoq  tilida

     d)  manjur  va  urdu  tilida

 

12. O’zbek  tilidagi  qosh so’zi  urxun- enasoy  yodgorliklarida qanday  yuritilgan?

    

        a)  qish

        b)  qash

        s)  qas

        d)  gash

 

13. Hozirgi  paytda “turk runiy”, “urxun-enasoy” atamasi bilan yuritilivchi  yozuv turkiy  xalqlarning   yozuvi bizgacha qanday  manba  sifatida  o’rganiladi?

 

          a)   xatlar

          b)  nomalar

          s)   bitiklar

          d)   yodgorliklar

 

14.  “Hibbatu-l-haqoyiq”  kimning  asari

      

         a)    Adib Ahmad Yugnakiyning

         b)    Yusuf Xoj  Xojibning

         s)    Alisher Navoiyning

         d)    Ahmad  Yassaviyning

 

15. Ahmad Yasaviyning  asari  qaysi  varianda  berilgan?

 

      a)   “Devoni  hikmat ”

      b)  “Devoni  foniy ”

      s)   “Muhamakatul lug’atayin ”

      d)  “Devoni lug’atut  turk”