Meded bu derde dermân eyle yâ Rab

Ey Allah'ım sana lâyık keremdir
Sana varmağı âsân eyle yâ Rab
A sultânım sana lâyık keremdir

Hatâ eylerse ger bî-çâre kullar
Atâ et sen sevinsin cân ü diller
İnâyet et açılsın doğru yollar
Ey Allah'ım sana lâyık keremdir

Hudâyâ ne sudûr ede ademden
Safâ mı bite tohm-ı derd ü gamdan
Meded kurtar Hüdâyî'yi elemden
A sultânım sana lâyık keremdir