-İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
-İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
-Batılı tekniğe uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı Memnu
-İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
-İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik
-İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
-İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
-İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vakayi
-İlk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis
-İlk edebî roman: Namık Kemal / İntibah
-İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
-İlk özel gazete : Şinasi ile Agah Efendi/ Tercüman-ı Ahval
-İlk pastoral şiir : A.Hamit Tarhan /Sahra
-İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan: Şinasî
-Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazeteci : Şinasi
-Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit Tarhan/Eşber 
-Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : A. Hamit Tarhan / Nesteren
-İlk bibliyografya:Katip Çelebi / Keşfü’z Zünun
-İlk hatıra kitabı : Babürşah /Babürname
-İlk hamse yazarı : Ali Şir Nevai
-İlk tezkire : Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais
-İlk şiir antolojisi : Ziya Paşa /Harabat
-İlk atasözleri kitabı : Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
-İlk mizah dergisi : Diyojen /Teodor Kasap
-İlk hikaye kitabı : A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet
-İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim
-İlk Türkçe mesnevi : Yusuf Has Hacib / Kutadgu Bilig
-İlk siyasetname : Yusuf Has Hacip/ Kutadgu Bilig
-Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : Y. H. Hacip / Kutadgu Bilig
-İlk didaktik şiir örneğimiz Kutadgu Bilig
-Aruzla yazılan ilk Türkçe eser : Kutadgu Bilig
-İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya Uşaklıgil
-Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul
-İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
-İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk : Fecr-i Ati (Servet-i Fünün)
-İlk seyahatname : Seydi Ali Reis / Miratül Memalik
-İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
-Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : Fuat Köprülü
-Sahnelenen ilk tiyatro : Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
-Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekilerinden farklı ilk örnekleri veren:T.Fikret
-Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı : Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki
-İlk natüralist eserimizin yazarı : Nabizade Nazım / Zehra
-Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
-Şarkı nazım türünü ilk kullanan: Nedim
-İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi : Kamusul Alam
-İlk Türkçe-Arapça sözlük : Kaşgarlı Mahmut / Divan-ı Lügat-it Türk (Araplara Türkçe öğretmek için yazılmıştır.)
-İlk Türkçe sözlük : Şemsettin Sami / Kamus-ı Türki
-İlk vecize (özdeyiş) örneklerini toplayan eser: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
-Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin : Orhun Abideleri (Köktürk Kitabeleri)
-Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: Recaizade Mahmut Ekrem
-Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul
-Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı : Ömer Seyfettin
-Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan : Abdülhak Hamit Tarhan / Validem
-İlk köy şiiri : Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
-İlk alfabemiz : Köktürk Alfabesi
-Tekke şiirinin kurucusu : Ahmet Yesevi
-İlk Türk destanı : Alp Er Tunga Destanı
-Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan : Namık Kemal
-Edebiyatımızda epik tiyatro türünün kurucusu : Haldun Taner
-İlk kadın romancımız : Fatma Aliye Hanım
-Süslü nesrin ilk önemli temsilcisi : Sinan Paşa
-Dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı
-Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan : Şinasi (Daha önce "şiir ve inşa" terimi kullanılıyordu.)
-Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :Halide Edip Adıvar/Ateşten Gömlek
-İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı : Ahmet Vefik Paşa
-Deneme türünün kurucusu : Montaigne
-Bilinen ilk divan şairimiz : Hoca Dehhani
-Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen : Refik Halit Karay
-En başarılı psikolojik roman yazarımız: Peyami Safa / 9.Hariciye Koğuşu
-Dilde sadeleşmenin öncüsü ilk yayın: Genç kalemler dergisi
-Türk Edebiyatı’nda yazıya geçirilen ilk masallar: Billur Köşk Masalları
-İlk Türkçe özel gazete:  Tercüman-ı Ahval (Kuruluş 1860. Kurucuları: Şinasi, Agah Efendi)
-Matbaada basılan ilk kitabımız: Vankulu Lügatı
-İlk çocuk şiirleri şairi ve eseri: Tevfik Fikret / Şermin


DÜNYA EDEBİYATINDA İLKLER

-İlk Modern Roman:  Servantes-Donkişot
-İlk Tahlil Romanı örneği:  Madam Dö La Fayet’in-Prenses Dö Klev
-Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri : Boccaio-Decameron
-Deneme türünün kurucusu : Montaigne
-Dünyanın bilinen ilk destanı : Gılgamış Destanı (Sümerler)
-Dünyanın halen yaşayan ve yeni bölümler eklenen en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı : Kırgızların Manas Destanı
-İlk mizah dergisi ve sahibi : Diyojen /Teodor Kasap
-Komedi türünün ilk büyük ustası : Aristophanes
-Trajedi türünün ilk büyük ustası : Aiskylos
-Epik tiyatro yazarı : Bertol Brecht