23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet meclisinin Ankara’da toplanmasının ardından 1923 yılında yeni Türkiye’nin adı “Türkiye Cumhuriyeti” olarak kabul edilmiştir. Aydınlarımız, devlet adamlarımız ve yazarlarımız artık tarihimizde artık yeni bir dönemin başlatılması gerektiğine inanmışlardır. Bu sebeple 1923’te başlayan bu yeni oluşum edebiyatımızı da elbette etkilemiştir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını iki ana dönem içinde incelemek mümkündür.

a) 1923- 1940 arası dönem

b) 1940 sonrası dönem ( Son dönem)

1923- 1940 arası döneminin genel özellikleri:

1. Dili sadeleştirme düşüncesinden dolayı konuşma dili ile yazı dili arasındaki fark ortadan kalkmaya başladı.

2. Latin alfabesinin kabulünden sonra başlatılan okuma yazma seferberliği ile eğitim ve öğretimin yaygınlaşması okuryazar oranını arttırdı.

3. Milli Edebiyat döneminde başlayan Anadolu’ya yöneliş hız kazandı.

4. Şiirde hece vezninin kullanımı rağbet gördü.

5. Halkın dertlerini, problemlerini ve Anadolu’nun güzelliklerini işlediler.

6. Anadolu ve Balkan Türklerinin efsanelerinden, masallarından ve mitolojiden yararlanıldı.

7. Halk arasında yaşayan her türlü kültür unsurunu sanat eserlerinde işlendi.

8. Bu dönem sanatçıları; maniler, türküler, halk efsaneleri, masallar ve halk sanatlarının unsurlarını topladılar.

9. 1940’a kadar olan dönem içinde ( Ahmet Haşim, Yahya Kemal gibi) bazı şairlerin aruz vezni ile sade şiirler yazdığını görüyoruz.

10. Bu dönemde roman, hikâye, tiyatro, gezi ve hatırat türlerinde de bir sadeleşme, kültür varlıklarımızdan yararlanma göze çarparken; roman ve hikâyede gerçekçilik akımı ön plana çıkar.

11. Romanlarda genellikle Cumhuriyet inkılapları, ağa- köylü, patron- işçi, kadın- erkek çatışması gibi konular işlenmiştir.

12. Milli Edebiyat döneminde önemli olan olay hikâyesinin yanında durum hikâyesi de edebi hayatımızdaki yerini aldı.

13. Tiyatro hem metin hem de sahnelenme tekniği açısında oldukça ilerledi.

14. Deneme, eleştiri gibi öğretici türler bu dönemde önem kazandı.

15. Şiirde birçok akım ortaya çıkmıştır.