Yazdır
Üst Kategori: Şiir Bahçesi
Kategori: Türk Klasik (Divan) Şiiri
Gösterim: 8295
Aceb bu âteş-i firkatle kimler yane gönlümden
Demem kim yakma zîrâ korkarım dîvâne gönlümden

Vatandan kalmadı âmed şüd eyler âhdan gayrı
Ne ol meh-rûdan aldım bir haber hâlâ ne gönlümden

Olur rencîde-hâtır geçse gönlümden dahi vuslat
Nihân bir yol mu vardır hâtır-ı cânâne gönlümden

Yakıb yıkdı temelden Husrev-i aşkın sipâhîsi
Ümîd etmem imâret bir dahi vîrâne gönlümden

Büyük devletlidir sâhib-derûn ehl-i melâmetdir
Sakın sâkî sakınma bâdeyi mestâne gönlümden

Ne kara günlerinde mahremiydi zülfünün şimdi
O şûha var mı İzzet başka bir bîgâne gönlümden

Kilâb-ı der-geh'i Monlâ'ya ben mensûb olur muydum
Tevessül etmeseydim himmet-i merdâne gönlümden 

(Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün)