Özüy­lə sa­va­şı nə bil­sin na­şı?
Da­im sa­vaş­da­dır aqil özüy­lə.
Dos­tun pis işi­ni üzü­nə qar­şı,
Yax­şı iş­lə­ri­ni ar­dın­ca söy­lə!