Yo­lum dar da­la­na di­rə­nib ar­tıq,
Sağ-so­lum dağ-də­rə, qar­şım qa­ran­lıq.
Çaş­mı­şam, ağ­lım da çat­mır da­dı­ma,
Özüm hay ve­ri­rəm öz fər­ya­dı­ma.
Düş­dü­yüm da­la­nın yox­mu­dur so­nu?
Dün­ya­ya gəl­mə­miş har­dan bi­ləy­dim
Dün­ya­nın bu qə­dər puç ol­du­ğu­nu?