Ey hâce edersin her vakit pend üstüne pend

Görmez misin boynumda o yarin zülfü kemend

Dolsa çeşmine girye ol mehtâbın bazı dem
Gark olur zannederim nice sevdakar levend

Aceb söner mi bilmem nuru şol didelerin
Bir hâne-i ağyâre varsa o serv-i bülend

Visâlinle ey cânâ başlar sazlar tennaya
Akar su gibi zaman olur makam nihâvend

Ahmed bülbül misali her dem feryâd edersin
Çün dehrin gam yüküne olmuş gönlün hissemend

Powered by OrdaSoft!