NUTK-I ŞERÎF

Cân bula cânânını
Bayrâm o bayrâm ola
Kul bula sultânını
Bayrâm o bayrâm ola

Hüzn ü keder def' ola
Dilde hicâb ref' ola
Cümle günâh af ola
Bayrâm o bayrâm ola

Mevlâ bizi afv ede
Gör ne güzel 'ıyd ola
Cürm ü hatâlar gide 
Bayrâm o bayrâm ola

Feyz-i mehabbet-i Hakk
Nur-i hidâyet siyâk
Cennet-i a'lâ durak 
Bayrâm o bayrâm ola

Hakk'ı seven merd-i şîr
Kalbi olur müstenîr 
Allah ola destigîr 
Bayrâm o bayrâm ola

El tuta kitâbını
Dil tuta hitâbını
Cân tuta şitâbını
Bayrâm o bayrâm ola

Mevlâ'yı cândan seven 
Rızâ-yı Hakk’a eren 
Lutf-i Hudâ'ya güven 
Bayrâm o bayrâm ola

Hakk’ı seven dil ü cân 
Aşkı eden heyecân 
Feth ola bâb-ı cinân 
Bayrâm o bayrâm ola

Ganîler ede kerem 
Ref’ ola derd-i verem 
Sahî ola muhterem 
Bayrâm o bayrâm ola

Nûr-i hidayet dola 
Dilde hidâyet bula 
Nâsırın Allah ola 
Bayrâm o bayrâm ola

Tevhîd ede zevk ile
Hakk’ı seve şevk ile
Tasdîk inerse dile
Bayrâm o bayrâm ola

Dildeki Rahmân ola
Derdlere dermân ola
Âzâde fermân ola
Bayrâm o bayrâm ola

Lutfî’ye lutf u kerem 
Dâhil-i bâb-ı harem 
Dâima Allah direm 
Bayrâm o bayrâm ola

Alvarlı Muhammed Lutfî